ecom.cz - online obchod pro elektronické součástky

Obecné informace

Dle zákona 185/2001 uvádíme na trh pouze baterie a akumulátory, které splňují předepsané normy chemických látek. Pokud bychom stanovené normy překročili, bude tato skutečnost vyznačena přímo na baterii či akumulátoru chemickým symbolem pro tento kov.

Baterie a akumulátory jsou označovány grafickým symbolem pro účely odděleného sběru a zpětného odběru. Máme dohodu o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií se společností ECOBAT s.r.o.

Níže najdete informace o způsobu zajištění zpětného odběru, o možných negativních účincích látek v bateriích a akumulátorech a o významu grafického symbolu. Jsme zapsáni v Seznamu výrobců vedeného Ministerstvem životního prostředí. Plníme své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému REMA Battery, s.r.o.

Zásady při zacházení s bateriemi a akumulátory:

  • Chraňte před dětmi.
  • Dodržujte správnou polaritu (+-), nezkratujte.
  • Nevhazujte do ohně, nerozebírejte.
  • Při pájení nesmí dojít k přehřátí baterie.
  • Nekombinujte baterie jiného typu nebo stáří, dochází k rychlejšímu vybití.
  • Baterie skladujte v suchu a teplotách mezi 5°C - 25 °C.
  • Vybité baterie odevzdejte v naší prodejně ECOM s.r.o., Zahradní 276, České Meziříčí nebo v kterémkoliv místě zpětného odběru www.ecobat.cz nebo www.remabattery.cz.

Význam grafického symbolu uvedeného na bateriích a akumulátorech:

Výrobek nepatří do komunálního odpadu!
Po skončení životnosti jej recyklujte v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.
Pokud je navíc vyznačen pod tímto obrázkem symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

Možné negativní účinky - POZOR!

Použité baterie a akumulátory nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví.

Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.