ecom.cz - online obchod pro elektronické součástky

REACH neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky.

Cílem nařízení je zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, volného pohybu látek samotných, obsažených v přípravcích anebo v předmětech, a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovací. Toto nařízení by rovněž mělo podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek.

Nařízení by do roku 2020 mělo zajistit, aby se na území evropského společenství vyráběly a dovážely pouze takové chemické látky a přípravky, u nichž jsou známy jejich nebezpečné vlastnosti a dále aby se vyráběly, používaly a odstraňovaly bezpečným způsobem.

reach_obrazek

O SOULADU S NAŘÍZENÍM REACH ve smyslu článku 33 nařízení (ES) 1907/2006/EC

V souladu s článkem 33, odst. 1, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - REACH, společnost ECOM s.r.o. informuje své zákazníky o skutečnosti, že pokud prodávaná součástka, ať už dovezená z EU či ze třetích zemí, obsahuje látku, která splňuje kritéria uvedená v článku 57 tohoto nařízení a je identifikována dle článku 59 odst. 1 tohoto nařízení v koncentraci vyšší než 0,1 % hm, poskytneme tento údaj příjemci u dané součástky s dostatkem informací umožňujících bezpečné použití, včetně alespoň názvu této látky.

Evropská agentura pro chemické látky (EChA) oficiálně vydala seznam látek (SHVC), které naplňují výše uvedená kritéria. Aktuální verze seznamu je k dispozici na internetové stránce (zatím pouze v anglickém jazyce).